Bezděk

Jsme advokátní kanceláří skládající se ze dvou stále spolupracujících advokátů – Mgr. Adama Bezděka, se sídlem Brno, Jana Babáka 2733/11, PSČ: 612 00, IČ: 66254361, ev. č. ČAK: 09707.
Jsme správci Vašich osobních údajů, pakliže Vám poskytujeme právní služby, navštěvujete naše webové stránky https://www.bpbrno.cz, komunikujete s námi telefonicky či e-mailem apod., když plníme své zákonné povinnosti či zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob.
Jsme si vědomi důvěry, kterou do nás jako naši klienti vkládáte, proto při zpracovávání Vašich osobních údajů postupujeme s maximální opatrností a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, které se zavazujeme dodržovat. Tyto zásady obsahují všechny informace, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat?

Správcem Vašich osobních údajů, který je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů, je naše advokátní kancelář, a to konkrétně některý z trvale spolupracujících advokátů Mgr. Adam Bezděk, se sídlem Brno, Jana Babáka 2733/11, PSČ: 612 00, IČO: 662 54 361, ev. č. ČAK: 09707.

Pro veškeré Vaše dotazy, týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete využít některý z následujících kontaktů:

Adresa pro doručování: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Adresa elektronické pošty: info@bpbrno.cz

Telefon

Mgr. Adam Bezděk: + 420 603 365 406

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami vyplývajícími z GDPR:

Zpracováváme Vaše osobní údaje manuálně; zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

KATEGORIE, ZDROJ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům?

V souvislosti s poskytováním právních služeb či služeb s tím spojených zpracováváme různé kategorie Vašich osobních údajů. Jaké osobní údaje a k jakým účelům tyto zpracováváme přehledně zobrazuje následující tabulka:

Osobní údajeÚčely zpracování
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; 
IČO, DIČPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Datum narozeníPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Rodné čísloPlnění smlouvy; Plnění právních povinností;
Doručovací adresa, kontaktní adresaPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; 
E-mailová adresaPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; 
Telefonní čísloPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; 
Číslo účtu a jiné údaje nezbytné pro provedení platbyPlnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu
Další informace, týkající se klienta Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu; Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (především našich klientů); 
Informace týkající se třetích osob  Plnění smlouvy; Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (především našich klientů)

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo z veřejných rejstříků.

Vaše

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Na základě jakého oprávnění zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud disponujeme právním důvodem pro jejich zpracování. Poskytnuté osobní údaje jsou ve většině případů smluvním požadavkem, bez jejichž poskytnutí nelze z naší strany poskytnout právní služby. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě jednoho z těchto právních důvodů:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a také Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly Vaše osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

Doba zpracování osobních údajů podle účelu jejich zpracování:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu mezi námi či vyřízení všech Vašich pokynů, a poté po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu 
Plnění právních povinnostíPo dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
Ochrana našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích osobPo dobu maximálně 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. předpisy o výkonu advokacie), nebo pokud bude v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje po dobu delší 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme našim zaměstnancům, kteří při zpracování osobních údajů postupují v souladu se všemi platnými a závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a dále dle závazných pravidel upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy.

Námi zpracovávané osobní údaje jsou předávány zejména těmto příjemcům:

Může se stát, že některý z našich dodavatelů softwaru sídlí mimo území EU. V případě Vašeho zájmu o informace, kdo vše může být v naší advokátní kanceláři příjemcem Vašich osobních údajů, se na nás neváhejte obrátit a v reakci na Váš požadavek Vám seznam takovýchto příjemců poskytneme. 

Všichni příjemci osobních údajů výše uvedení poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo požadavky příslušných závazných právních předpisů práva České republiky a práva EU upravujících ochranu osobních údajů. Pokud zpracování osobních údajů těmito příjemci neupravuje žádný právní předpis nebo jiný právní akt práva EU nebo členského státu, je s příjemcem osobních údajů uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která upravuje práva a povinnosti stran (nás, jako správce a zpracovatele) při zpracování osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ – Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování Vašich osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, které máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů:

Upozorňujeme na to, že některé Vaše osobní údaje musíme dle dotčených právních předpisů uchovávat i přes Vaši žádost o výmaz (jedná se zejména o Vaše osobní údaje uvedené na fakturách či jiných účetních dokladech). Vaše osobní údaje můžeme také dále zpracovávat i přes Vaši žádost o výmaz k účelu uplatnění našich právních nároků vůči Vám. 

V případě oprávněného požadavku na omezení zpracování osobních údajů z Vaší strany jsme oprávněni dále zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vašim souhlasem. 

Vaše práva uvedená výše v předchozím bodě, vyjma stížnosti, která se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se uplatňují přímo u nás prostřednictvím našeho e-mailu: info@bpbrno.cz, nebo písemně na adrese našeho sídla: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

K uplatnění těchto Vašich práv prosím využijte náš formulář, který Vám obratem můžeme zaslat na Vaši kontaktní e-mailovou adresu.

Vyhrazujeme si právo, pokud budete uplatňovat svá výše uvedená práva bezdůvodně či nepřiměřeně, účtovat Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout vyhovět Vaší žádosti.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k tomu, že vykonáváme advokacii si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech může být výkon Vašich výše uvedených práv právními předpisy značně omezen.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023